9.3.2020

Obchodní, reklamační, přepravní podmínky

ČÁST I.

Všeobecná ustanovení

 • Tyto obchodní, reklamační, přepravní podmínky platí pro přepravu osob, zavazadel a živých zvířat ve vozidlech přepravce TAXIpreprava.cz – Petr Grecula, Vřesinská 399/69b, Hlučín, 748 02, Česká Republika, IČO: 01211579 a stanovují podmínky pro tuto přepravu, odpovědnost provozovatele a práva a povinnosti cestujících v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Poskytovaní služby se dále řídí dle:

 • Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., ve znění platných přepisů;
 • Vyhláškou č. 478/2000 Sb., ve znění platných přepisů;
 • Zákonem č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v platném znění.

ČÁST II.

Vztahy mezi provozovatelem a cestujícím (zákazníkem, objednavatelem)

 • Provozovatel se zavazuje přepravit osoby z místa nástupu do místa výstupu podle předem daných požadavků objednatele na základě rezervace, dle ceníku nebo písemně smluvených podmínek.
 • Provozovatel se vynasnaží podle možností dopravit cestující a zavazadla bez otálení v rámci silničních předpisů.
 • Provozovatel je povinen cestujícím zajistit bezpečnou přepravu.
 • Provozovatel je povinen zajistit ve vozidle čistotu, klid a pořádek.
 • Z důvodu dodržení přepravních podmínek z hlediska bezpečnosti cestujících, bezpečnosti jiných osob a ochrany jejich zdraví a z hlediska zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy je řidič oprávněn nevpustit do vozidla osoby, jejichž vzhled svědčí o celkové zanedbanosti, nebo osoby, které jsou agresivní, pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.
 • Řidič je oprávněn dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, dodržování přepravních podmínek a jednat v souladu se zněním obecně závazného právního předpisu.
 • Řidič je oprávněn vyloučit z přepravy cestujícího, pokud nedodržuje Smluvní přepravní podmínky, znečišťuje nebo poškozuje vozidlo nebo jiné zařízení provozovatele, nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu nebo řidiče či ostatní cestující jinak obtěžuje, dále agresivní osoby pod vlivem alkoholu nebo omamných látek nebo osoby, které jsou ve znečištěném oděvu nebo obuvi.
 • Provozovatel či řidič vozu zodpovědný za provedení přepravy osob může službu zrušit z bezpečnostních, nebo technických důvodů.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za nepřímé nebo následné škody způsobené z jakéhokoliv důvodu, zejména z technických příčin.
 • Vyšší moc. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit, ukončit, odložit, nebo zpozdit jízdu nebo její jakýkoliv úsek pokud ji/daný úsek není možné provést z důvodů, které provozovatel nemůže ovlivnit. Tyto důvody zahrnují, ale neomezují se na zásah vyšší moci, meteorologické podmínky, nákazy, stávky, povstání, embarga, války, akty nepřátelství nebo nepokoje a jejich přímé, nebo nepřímé následky, a to bez ohledu na to, zda jsou skutečné, hrozící, nebo pouze ohlášené.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za škody a nesplnění dohodnutých podmínek zapříčiněné (I) vyšší mocí, (II) meteorologickými podmínkami, které s ohledem na bezpečnost znemožňují jízdu, (III) okolnostmi, které přímo nebo nepřímo vyplývají z nařízení nebo akcí úřadů, (IV) okolnostmi, na které provozovatel nemohl mít vliv.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené třetími stranami.
 • Provozovatel není zodpovědný za ztrátu nebo poškození křehkých věcí, věcí nebo zboží podléhající rychlé zkáze, klenotů, drahých kovů, peněz, cenin a cenných papírů, obchodních dokumentů, léků, klíčů, cestovních a jiných osobních dokladů a dále vzorků nebo jiných předmětů, které byly v zavazadlech, a to bez ohledu na to, zda o nich provozovatel či řidič věděl, nebo ne, s výjimkou případů, kdy škoda vznikla v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslu provozovatele či řidiče.
 • Provozovatel je oprávněn z důvodu zajištění bezpečnosti přepravy omezit používání určených sedadel věkem nebo výškou cestujícího.
 • Provozovatel musí zajistit, aby řidiči dodržovali ustanovení týkající se doby řízení, dobu bezpečnostních přestávek a dobu odpočinku.
 • Provozovatel zajistí, aby práce řidiče vykonávala osoba, která je způsobila k řízení motorového vozidla a která úspěšně absolvovala pravidelné přezkoušení z pravidel silničního provozu.
 • Provozovatel zajistí, aby práci řidiče vykonávala osoba, která zdravotně způsobilá na základě lékařské prohlídky.
 • Provozovatel uchová v tajnosti všechny informace týkající se přepravovaných osob, jejich počtů, místa vyzvednutí a místo určení před třetími osobami, toto neplatí v případě výzev orgánu výkonu státní moci.

Práva a povinnosti cestujícího

 • Cestující jsou povinni dodržovat Smluvní přepravní podmínky.
 • Právo na přepravu má cestující jen tehdy:
  • Neprohlásí-li řidič vozidlo za obsazené
  • Splňuje-li ustanovení Smluvních přepravních podmínek
  • Nenastanou-li okolnosti, které přepravu neumožňují
 • Objednavatel je povinen při rezervaci přepravy uvést přesný počet cestujících a jejich jména.
 • Při změně je nás potřeba informovat osobně, e-mailem nebo telefonicky, minimálně však 2 hodiny před začátkem jízdy a to včetně přistavení vozidla na místo vyzvednutí. V případě, že takto neučiní je cestující/objednavatel povinen uhradit náklady, které provozovateli v souvislosti se změnou vznikly nebo vzniknou.
 • Cestující je povinen se podle § 9, odst. 1a, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, před započetím jízdy připoutat.
 • Cestující jsou povinni dbát pokynů a příkazů řidiče, které směřují k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, bezpečnosti jiných účastníků silničního provozu, jeho vlastní bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících.
 • Cestujícímu při přepravě v zájmu zajištění bezpečnosti jeho i ostatních osob není zejména dovoleno:
  • Otevírat za jízdy dveře vozidla.
  • Stát, klečet nebo jakkoliv ležet na sedadle.
  • Znečišťovat ostatní cestující nebo vozidlo svým jednáním, oděvem nebo zavazadlem a poškozovat vozidlo či zařízení provozovatele.
  • Vyklánět se z oken a vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat ven.
  • Jinak porušovat ustanovení Smluvních přepravních podmínek.
 • Cestující nemá nárok na náhradní dopravu, pokud byla přeprava vozidlem přerušena z důvodu nehody nebo z provozních důvodů či vyšší moci.
 • Jestliže nebyl cestující přepraven včas, nemá právo na náhradu škody.
 • Vyžadují-li to provozní či jiné závažné důvody, je cestující povinen na pokyn řidiče z vozidla vystoupit, a chce-li v jízdě pokračovat, na jeho pokyn včas nastoupit.
 • Ve vozidle není dovoleno kouřit a to ani elektronické či jiné druhy kuřiva.
 • V případě znečištění vozidla cestujícím je povinen cestující/objednavatel uhradit úklid znečištěného vozidla.
 • Pokud dojde ke zranění přepravovaných osob, nebo poškození přepravovaných zavazadel, je cestující povinen okamžitě informovat řidiče vozidla a to nejpozději bezprostředně po skončení jízdy. Pokud nebude řidič/provozovatel včas informován, nenese odpovědnost za náhradu škody.
 • Dle § 6, odst. 1c, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, smí být dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, přepravováno pouze za použití dětské autosedačky.
 • Ohrozí-li cestující svým jednáním řidiče, jedná se o přestupek podle obecně závazného právního předpisu a provozovatel musí tuto skutečnost ohlásit na policii ČR.
 • Přepravce je oprávněn v rámci ochrany dalších přepravovaných osob nebo řidiče odmítnout nástup nemocných osob (např.chřipka, kašel atd.).

Přeprava dětí/seniorů

 • Objednatel se zavazuje, že přepravci předá k přepravě pouze takovou osobu, která bude ve zdravotním stavu umožňujícím řádný a bezpečný průběh přepravy. Přepravce je oprávněn odmítnout přepravu dítěte/seniora, které bude ve stavu, který takovou přepravu neumožňuje (např.nemoc).
 • Objednatel se dále zavazuje, že bude přepravce včas a úplně informovat o všech okolnostech týkající se zdravotního stavu přepravované osoby a to jak obecně, tak i ohledně aktuálního zdravotního stavu a upozorní jej na všechny zvláštnosti týkající se péče o tuto osobu.
 • Objednatel se zavazuje, že přepravovanou osobu vybaví veškerými léky a jinými prostředky, které by během přepravy mohli nezbytně potřebovat (např. jídlo,pití, oblečení, léky proti alergii apod.).
 • Objednatel je povinen hlásit více než 1 zavazadlo na 1 osobu. Přepravce je oprávněn odmítnout více než 1 zavazadlo na jednu osobu.

ČÁST III.

Cena za přepravu

 • Ceny přepravy vychází z platného ceníku nebo smluvní dohodou mezi objednatelem a přepravcem.
 • Cena je daná za vozidlo a vzdálenost, nikoliv za počet přepravovaných osob.
 • Cena přepravy zahrnuje:
  • Veškeré provozní náklady.
  • Pojištění cestujících i zavazadel viz. Část V.
  • Dálniční poplatky a parkovné v místech nástupu a výstupu zahrnuté a jmenované do objednávky.
 • V jednom vozidle je možno přepravit maximálně 4 osoby a v případě přepravy vícemístným vozem je možno přepravit osob maximálně 6 nebo 8 dle počtu míst k sezení.
 • Cena je vždy před přepravou jasně stanovena a tím i podpisem smlouvy o přepravě, doručením objednávky odsouhlasena. Změna smlouvy/objednávky musí být vždy odsouhlasena provozovatelem i objednavatelem či cestujícím. Vzniklé vícenáklady nebo rozdíl je doúčtován ve finální faktuře.
 • Přepravce se zavazuje přepravovat ve vozidle jen ty osoby, které jsou na seznamu přepravovaných osob od objednatele.

Rezervace přepravy – objednávka

 • Objednávka přepravy musí být realizována písemně, prostřednictvím objednávkového formuláře na www.taxipreprava.cz nebo emailem (info@taxipreprava.cz), písemně na základě smlouvy nebo telefonicky s následným písemným potvrzením. Při telefonické objednávce je rezervace platná ve chvíli písemného potvrzení rezervace přepravcem a to e-mailem nebo SMS.
 • Objednatel je povinen uvést v objednávce všechny povinné údaje. Objednatel bere na vědomí, že uvedením nesprávných údajů může ohrozit plynulost celé služby a její celkovou kvalitu.
 • Přepravce je povinen, aby kopie objednávky přepravy byla k dispozici ve voze při přepravě.

Zrušení objednávky

 • Objednávka je závazná, v případě zrušení je objednatel povinen rezervaci zrušit a to písemně nebo telefonicky na čísle uvedeném na webových stránkách provozovatele nejpozději 48 hodin před započetím jízdy. V případě zrušení objednávky méně než-li 48 hodin před započetím jízdy , bude objednavateli účtován storno poplatek (v souvislosti s náklady, které provozovateli prokazatelně vznikly) z celkové ceny přepravy a to následovně:
  • 48 hodin až 24 hodin před započetím jízdy storno poplatek ve výši 40% z celkové hodnoty přepravy.
  • 23 hodin 59 minut až 12 hodin před započetím jízdy storno poplatek ve výši 70% z celkové hodnoty přepravy.
  • 11 hodin 59 minut až 6 hodin před započetím jízdy storno poplatek ve výši 80% z celkové hodnoty přepravy.
  • 5 hodin 59 minut až 3 hodin před započetím jízdy storno poplatek ve výši 90% z celkové hodnoty přepravy.
  • 2 hodiny 59 minut až 0 minut před započetím jízdy storno poplatek ve výši 100% z celkové hodnoty přepravy.
 • Pokud již však přepravce dorazil na místo vyzvednutí dle objednávky nebo jízdu započal, je povinen objednavatel zaplatit náklady na marnou jízdu ve výši 20 Kč/km ze sídla společnosti do místa předpokládaného vyzvednutí nebo místa kde se aktuálně vozidlo nacházelo v době zrušení objednávky a zpět do sídla společnosti i v případě, že cenu přepravy objednavatel neuhradil předem a to nejpozději do 3 dnů od zrušení přepravy. Tato částka v případě neuhrazení bude dále vymáhána.

Reklamace

 • Reklamace je nutno uplatnit okamžitě při zjištění a to přímo u řidiče vozidla nebo na telefonním čísle uvedeném na stránkách provozovatele, nejpozději však při ukončení jízdy.


ČÁST IV.

Přeprava živých zvířat

 • Jako zavazadlo může cestující vzít s sebou do vozidla drobná zvířata (pokud tomu nebrání veterinární opatření nebo podmínky pro mezinárodní přepravu zvířat), jsou-li zcela uzavřena ve schránách s nepropustným dnem a není-li jejich přeprava na obtíž (zápach, hluk apod.).
 • Pes musí být přepravován v uzavřeném boxu, který je povinen si sám zajistit objednavatel.
 • Řidič může přepravu živých zvířat v odůvodněných případech odmítnout.

Přeprava zavazadel

 • Provozovatel vyvine veškeré úsilí, aby přepravil zavazadla cestujícího, pokud to bude přípustné s ohledem na bezpečnost jízdy, kapacitu vozu a platné předpisy. V případě jakýchkoliv pochybností by zákazník měl možnosti přepravy zavazadel konzultovat s provozovatelem. Hmotnostní limit na jedno zavazadlo činí 15 kg.
 • Přepravovaná zavazadla musí být odpovídajícím způsobem zabalena a musí být ve vozidle uložena podle pokynů řidiče.
 • Cestujícímu není dovoleno brát s sebou do vozidla:
  • věci, jejichž přeprava je zakázána všeobecně závaznými předpisy nebo opatřeními orgánů státní správy;
  • nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, oheň, poškození vozidla, úraz, otravu, popálení a onemocnění lidí a zvířat;
  • věci, které pro nevhodný způsob balení mohou poškodit, popř. znečistit cestující nebo vozidlo;
  • věci, které by svým zápachem, případně jinými vlastnostmi mohly být na obtíž;
  • zavazadlo, které je nebo jehož obsahem je nabitá střelná zbraň (pro zbraně příslušníků armády nebo policie platí zvláštní předpisy);
  • láhev s kapalným topným plynem, chladícím médiem, kyselin, žíravin, nafty i ostatních výbušných nebo snadno zápalných látek a hořlavin a elektrických akumulátorů naplněných elektrolytem;
  • plyny (hořlavé, nehořlavé, jedovaté), stlačené plyny, zkapalněné podchlazené plyny, hořlaviny tekuté a pevné (jako např. lihové přípravky ke vtírání).
  • látky náchylné k samovolnému vznícení, látky nebezpečné za vlhka, oxidační látky a organické peroxidy, toxické látky a infekční substance, žíraviny (jako kyseliny, chemické soupravy, mokré baterie).
  • radioaktivní materiál, jiné podmínečně přepravované látky (jako rtuť, suchý led, magnetický materiál, látky dráždivé nebo vzbuzující odpor).

ČÁST V.

Pojištění cestujících a zavazadel

 • Cestující včetně jejich zavazadel jsou pojištěni v souladu pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

ČÁST VI.

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní, reklamační, přepravní podmínky jsou platné pro přepravu cestujících, zavazadel a živých zvířat od 1.1.2020 do odvolání.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní, reklamační, přepravní podmínky kdykoliv změnit.